U Srbiji postoje četiri vrste visokoobrazovnih ustanova:

  • univerziteti,
  • visoke škole strukovnih studija,
  • visoke škole i
  • akademije strukovnih studija. 

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, univerzitet je nezavisna ustanova visokog obrazovanja koja može da sprovodi akademske i/ili stručne/strukovne studijske programe na sva tri studijska stepena. Fakulteti i akademije umetnosti su sastavni delovi univerziteta koji ne mogu raditi nezavisno od univerziteta, pri čemu imaju status zasebnih pravnih subjekata. I fakulteti i akademije umetnosti mogu sprovoditi akademske i/ili stručne/strukovne studijske programe na sva tri studijska stepena.

Visoka škola akademskih studija je nezavisna visokoobrazovna ustanova koja može da organizuje i sprovodi samo studijske programe prvog i drugog ciklusa (osnovne i master akademske studije). 

Visoka škola strukovnih studija je nezavisna visokoobrazovna ustanova koja može da organizuje studijske programe prvog i drugog ciklusa (osnovne strukovne studije, master strukovne studije i specijalističke strukovne studije). 

Akademija strukovnih studija je ustanova koja integriše nekoliko visokih škola strukovnih studija. 

PROMOCIJA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA

Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd

Odsek za saobraćaj, mašinstvo inženjerstvo zaštite Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd (nekadašnja Visoka inženjerska škola strukovnih studija “Tenikum Taurunum”) je državna akreditovana visokoškloska ustanova. Ove godine Odsek upisuje studente na osnovne strukovne studije na studijskim programima:

   • Drumski i gradksi saobraćaj
   • Mašinsko inženjerski modul M1 – Proizvodno inženjerstvo
   • Mašinsko inženjerski modul M2 – Procesna tehnika i termotehnika
   • Bezbednost i zdravlje na radu
   • Zaštita od požara i spasavanje
Više informacija o upisu na studijske programe, Odseku i Akademiji možete naći na sledećem linku.
Skip to toolbar