Obrazovni profil: Elektrotehničar računara


Područje rada: ELEKTROTEHNIKA

Trajanje: 4 godine

Broj učenika 30

elektrotehnicar racunara

Elektrotehničar računara je savremen i atraktivan obrazovni profil. Nastava se odvija u dobro pripremljenim kabinetima i laboratorijama za informatiku i elektroniku što je osnov za sticanje kvalitetnog znanja i praktičnih veština koje učenike osposobljavaju za samostalan rad, zapisivanje, radni rad , ali i za nastavak školovanja na nekom od fakulteta ili škole strukovnih studija.

Cilj stručnog obrazovanja jeste da učenici steknu praktične veštine primenjenim teorijskim znanjem i budu osposobljeni za:

• rad na hardveru i softveru savremenih računarskih sistema sticanje znanja o radu svake komponente ponaosob, ali i rad uređeja u celini,
• povezivanje delova računara (montaža), uklapanje konfiguracija u skladu sa zahtevima korisnika, nadogradnja računara, imenovanje neispravnih komponenata,
• održavanje elektronike računara,
• testiranje, dijagnostikovanje kvarova i popravak,
• rad u programskom paketu MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
• rad u operativnim sistemima Windows, Linux,
• samostalno instaliranje operativnih sistema, programa i aplikacija,
• rad sa virtuelnim mašinama (Oracle VM VirtualBox)
• rad u programskim paketima MATLAB
• rad sa programskim jezicima (C, C #, C ++)
• samostalnu izradu interaktivne veb prezentacije pomoću savremene tehnologije i skripta jezika (HTML, CSS, PHP, JavaScript) i administriranje sadržaja veb stranice
• kreiranje softverskih rešenja
• konfigurisanje, povezivanje i programiranje sistema sa mikrokontrolerom (Arduino)
• rad sa bazom podataka (SKL)
• povezivanje, podešavanje i testiranje računarskih mreža
• rad u programima za projektovanje, analizu i simulaciju rada električnih elektronskih kola (Electronics Vorkbench, Protel)
• projektovanje i kreiranje štampanih ploča
• prime računara u automatizaciji
• izrada jednostavnih korisničkih programa i aplikacija (PLC, SCADA)
• korišćenje softverskih alata u izradi tehničke dokumentacije
• izrada jednostavnog plana poslovanja preduzeća

I to nisu jedinstveni ciljevi ovog smera. Stalna promena zahteva tržišta, potrebe za stalnim strukturalnim usavršavanjem, kontinuiranim obrazovanjem doveli su do toga da se na ovom obrazovnom profilu, osim sticanja praktičnih veština, kod učenika razvija i svesti o:

• značaju analitičkog razmišljanja i rešavanje problema
• svesnom, odgovornom i urednom obavljanju poslova
• svesnoj organizaciji radnog vremena
• tomskom radu
• primenom svih mera zaštite zdravlja i životne sredine u procesu rada
• preuzimanje odgovornosti za kontrolu kontinuiranog usavršavanja i unapređenja u poslu
• prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini
• potrebe stalnog prilagođavanja domena na tržištu

Nastavni plan i program

Skip to toolbar