Obrazovni profil: Serviser termičkih i rashladnih uređaja


Područje rada: ELEKTROTEHNIKA

Trajanje: 3 godine

Broj učenika 15

Serviser terminskih i rashodnih uređenja je reformisani obrazovni profil Elektromehaničar za termičke i raspadne uređenja. Program srednjeg stručnog obrazovanja za sticanje kvalifikacija traje tri godine. Nakon uspešnog završenog procesa srednjeg stručnog obrazovanja stiče se kvalifikacija trećeg nivoa. Nastava se odvija u pripremljenim radionicama za elektro praksu, kao i kod vlastitih servisera i preduzeća koje se bave ovom delatnošću. U toku školovanja učenika stiču stručne kompetencije:

· Sprovođenje zaštitnih i ekoloških mera u procesu rada.
· Komunikacija i organizacija u radnom mestu (u servisu ili na terenu).
· Popravljanje kućnih uređaja i aparata
· Montiranje uređaja u domaćinstvu
· Cilj stručnog obrazovanja za kvalifikaciju Servisera termičkih i rashladnih uređaja je osposobljavanje učenika:
· Za sprovođenje zaštitnih i ekološkihmera u procesurada,
· Komunikacija i organizaciju rada na radnom mestu,
· Montažu uređaja u domaćinstvu i
· Popravku kućnih uređaja i aparata (u servisu ili na terenu).

Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoj karijere, učenici u toku školovanja se usmeravaju ka osposobljavanju za:

· primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
· primenu bezdnosnih i zdravstvenih kamera u procesu rada;
· preuzimanje odgovornosti za vlastito kontiinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
· prepoznavanje posebnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju.

Skip to toolbar